Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden RNL Trading B.V.
Ingeschreven onder nr. 89718666 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Arnhem.

Algemeen
Artikel 1
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten
die RNL Trading sluit met een wederpartij alsmede op alle offertes die RNL Trading uitbrengt. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voorzover deze door RNL Trading schriftelijk worden aanvaard.

Offertes
Artikel 2
2.1 De door RNL Trading gemaakte offertes gelden als een uitnodiging tot
het doen van onderhandelingen. De door RNL Trading gemaakte offertes zijn
derhalve vrijblijvend en gelden niet als een onherroepelijk aanbod, tenzij in de offerte
een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
2.2 Indien de wederpartij akkoord gaat met een offerte als genoemd in lid 1 van
dit artikel geldt het akkoord van de wederpartij als een aanbod als bedoeld in artikel
6:217 e.v. BW. Door RNL Trading dient dit aanbod van de wederpartij nog te
worden aanvaard. Indien RNL Trading het aanbod van de wederpartij niet aanvaardt,
komt geen overeenkomst tot stand.
2.3 Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij
anders aangegeven.
2.4 RNL Trading is niet gehouden aan haar verplichtingen uit hoofde van
een gesloten overeenkomst indien in de offerte druk- en/of schrijffouten zijn gemaakt.
Indien in de offerte druk- en/of schrijffouten zijn gemaakt heeft RNL Trading
wel het recht de overeenkomst uit te voeren zoals partijen hebben bedoeld overeen
te komen, zulks ter uitsluitende beoordeling van RNL Trading.

Prijsverhoging
Artikel 3
3.1 Indien meer dan 3 maanden zijn verlopen tussen het tot stand komen van
een overeenkomst en de aflevering van hetgeen is overeengekomen en in die periode
één of meerdere van de kostprijsfactoren van RNL Trading, zoals bijvoorbeeld
maar niet uitsluitend vrachtkosten en invoerrechten, dusdanig zijn gestegen dat de
kostprijs van RNL Trading met meer dan 5% is gestegen, dan is RNL Trading
gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in
rekening te brengen. In geval van discussie over de stijging van één of meerdere van
de kostprijsfactoren, is de administratie van RNL Trading leidend.

Overmacht
Artikel 4
4.1 Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin RNL Trading
haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van RNL Trading en welke omstandigheden
evenmin op grond van de wet, een door RNL Trading gegeven garantie of de
verkeersopvattingen aan RNL Trading kunnen worden toegerekend. In geval van
overmacht is RNL Trading ontslaan uit haar verplichting tot nakoming van de
overeenkomst en jegens de wederpartij niet schadeplichtig.
4.2 In ieder geval, doch niet uisluitend gelden de navolgende omstandigheden
als overmacht:

 • natuurrampen;
 • oorlogen;
 • internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe;
 • maatregelen van binnen- of buitenlandse overheden;
 • stakingen, blokkades en bedrijfsstoornissen;
 • elektriciteitsstoringen en brand;
 • export- en importverboden en belemmeringen;
 • het verloren gaan van de af te leveren zaken, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend
  tijdens het vervoer daarvan.

Afroeporders
Artikel 5
5.1 Indien tussen RNL Trading en de wederpartij een afroeptermijn is overeengekomen, zullen alle redelijke kosten, veroorzaakt door niet tijdige afname door de wederpartij, aan de wederpartij in rekening gebracht worden. De wederpartij blijft in ieder geval verplicht hetgeen is overeengekomen af te nemen.

Annuleringen
Artikel 6
6.1 Slechts met schriftelijke voorafgaande toestemming van RNL Trading
kan een overeenkomst door de wederpartij worden geannuleerd. Indien op grond van lid 1 van dit artikel tot annulering van de overeenkomst wordt overgegaan, is de wederpartij aan RNL Trading verschuldigd alle door RNL Trading gemaakte kosten alsmede de door RNL Trading gederfde winst.

Levering
Artikel 7
7.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van zaken in Nederland,
franco wederpartij vanaf een orderwaarde van €1500.- excl btw, aan één adres,
met dien verstande dat de kosten van vervoer. Het minimum orderbedrag bedraagt sowieso € 250,- per order. RNL Trading bepaalt de keuze van het vervoermiddel.
7.2 De wederpartij is verplicht zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na aankomst
van de expediteur de lossing van zaken genoemd in lid 1 van dit artikel te doen
plaatsvinden. Daarbij zal de wederpartij een normale lostijd in acht nemen met voldoende geschikt personeel en materieel. Bij de lossing dient de wederpartij de aanwijzingen van de expediteur in acht te nemen.
7.3 Indien levering geschiedt af magazijn, dan geschiedt de levering door het
laden van de zaken op een door de wederpartij gekozen vervoermiddel. Indien de
wederpartij de zaken niet in ontvangst neemt slaat RNL Trading de zaken voor
rekening en risico van de wederpartij op.
7.4 Het bepaalde in lid 1 en 3 van dit artikel vindt geen toepassing indien bijvoorbeeld
maar niet uitsluitend, sprake is van een internationale levering met haar
eigen regime, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend Free On Board. Voor internationale
leveringen hanteert RNL Trading, tenzij anders overeengekomen, de Incoterms
2000 met de bij deze Incoterms 2000 behorende respectieve regimes.

Risico
Artikel 8
8.1 Indien levering geschiedt overeenkomstig artikel 7 lid 1 zijn de zaken voor
risico van RNL Trading tot het moment van lossen als bedoeld in artikel 7 lid 2. Bij
lossing van de zaken gaat het risico van de zaken over op de wederpartij.
8.2 Het lossen als genoemd in artikel 7 lid 2 geschiedt geheel voor rekening en
risico van de wederpartij, ook indien het lossen feitelijk door RNL Trading geschiedt.
8.3 Indien levering geschiedt overeenkomstig artikel 7 lid 3 zijn de zaken voor
risico van RNL Trading tot het moment van laden door de wederpartij. Na het
laden van de zaken gaat het risico van de zaken over op de wederpartij. Indien de
wederpartij de zaken niet in ontvangst neemt slaat RNL Trading de zaken voor
rekening en risico van de wederpartij op.
8.4 Het laden als genoemd in artikel 7 lid 3 geschiedt geheel voor rekening en
risico van de wederpartij, ook indien het laden feitelijk door RNL Trading geschiedt.
8.5 Indien levering geschiedt overeenkomstig artikel 7 lid 4 gaat het risico van
de zaken over van RNL Trading op de wederpartij conform het regime van de
Incoterms 2000, tenzij anders overeengekomen.

Verplichtingen van de wederpartij
Artikel 9 Zichtbare tekortkomingen
9.1 Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in
artikel lid 7 lid 1 dan dient de wederpartij zichtbare tekorten in de hoeveelheid afgeleverde zaken of zichtbare beschadigingen van de zaken direct op de afleveringsbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, danwel door de expediteur daarvan proces-verbaal te laten opmaken.
9.2 Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 7 lid 1, bij wijze van aflevering aan een derde die deze zaken houdt voor de
wederpartij, dan is de wederpartij verplicht de controle als bedoeld in lid 1 van dit
artikel te doen uitvoeren binnen 48 uur nadat die derde de zaken voor de wederpartij
heeft ontvangen en dient de wederpartij een tekortkoming als bedoeld in lid 1 van dit
artikel binnen 48 uur na ontvangst door de derde van de zaken aan RNL Trading
schriftelijk mede te delen. De wederpartij doet alsdan gemotiveerd schriftelijk opgave
van de zichtbare tekortkoming en voegt daarbij tevens bewijsstukken van de zichtbare
tekortkoming.
9.3 Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in
artikel lid 7 lid 3 dan dient de wederpartij zichtbare tekorten in de hoeveelheid afgeleverde zaken of zichtbare beschadigingen van de zaken direct aan RNL Trading
schriftelijk mede te delen.
9.4 De wederpartij blijft ook na een melding als bedoeld in artikel 9 lid 1, artikel
9 lid 2, artikel 9 lid 3 verplicht tot betaling van de geleverde zaken.
9.5 Indien een melding als bedoeld in artikel 9 lid 1, artikel 9 lid 2 en artikel 9 lid
3 uitblijft danwel niet op de voorgeschreven wijze geschiedt, dan vervalt het recht
van de wederpartij een dergelijke melding te doen aan RNL Trading. Alsdan kan
de wederpartij zich er niet meer op beroepen dat het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt. De wederpartij heeft alsdan geen recht zich op een eventueel opschortingsrecht jegens RNL Trading te beroepen. Ook vervalt alsdan een
eventueel recht vermindering van de koopprijs te vragen en vervalt een eventueel
recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10 Overige tekortkomingen
10.1 Een beroep van de wederpartij inhoudende dat het afgeleverde niet beantwoordt
aan de overeenkomst, anders dan bedoeld in artikel 9 lid 1, artikel 9 lid 2 en
artikel 9 lid 3, kan jegens RNL Trading niet worden gedaan indien dit door de
wederpartij niet binnen 8 dagen na aflevering van de zaken aan RNL Trading is
medegedeeld. Het beroep dient door de wederpartij schriftelijk te geschieden. De
wederpartij doet alsdan gemotiveerd schriftelijk opgave van de tekortkoming en
voegt daarbij tevens bewijsstukken van de tekortkoming.
10.2 Indien de wederpartij aan RNL Trading klachten kenbaar maakt omtrent
de geleverde zaken, dan dient de wederpartij RNL Trading zo spoedig mogelijk in
de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken. In het geval
de klachten ongegrond blijken te zijn, komen de kosten die RNL Trading daarvoor
heeft gemaakt voor rekening van de wederpartij. De gegrondheid van de klachten is
ter uitsluitende beoordeling van RNL Trading.
10.3 De wederpartij blijft ook na een melding als bedoeld in artikel 10 lid 1 verplicht
tot betaling van de geleverde zaken.
10.4 Indien een melding als bedoeld in artikel 10 lid 1 uitblijft danwel niet op de
voorgeschreven wijze geschiedt, dan vervalt het recht van de wederpartij een dergelijke melding te doen aan RNL Trading. Alsdan kan de wederpartij zich er niet
meer op beroepen dat het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt. De
wederpartij heeft alsdan geen recht zich op een eventueel opschortingsrecht jegens
RNL Trading te beroepen. Ook vervalt alsdan een eventueel recht vermindering
van de koopprijs te vragen en vervalt een eventueel recht de overeenkomst te ontbinden.

Aansprakelijkheid voor geleverde zaken
Artikel 11
11.1 Met betrekking tot de geleverde zaken waarvan tijdig is gereclameerd is
RNL Trading uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van de wederpartij en
uitsluitend in de navolgende gevallen:

 • in het geval door RNL Trading een garantie is verstrekt, voorzover dit uit die
  garantie blijkt;
 • bij opzet of grove schuld van bestuurders of leidinggevend personeel van RNL Trading.
  11.2 De aansprakelijkheid van RNL Trading is in ieder geval beperkt tot maximaal
  100% van het factuurbedrag met betrekking tot de specifieke geleverde zaak.
  11.3 De wederpartij vrijwaart RNL Trading van alle aansprakelijkheidsstellingen
  door derden naar aanleiding van met RNL Trading gesloten overeenkomsten,
  en derhalve van alle aanspraken van derden op schadevergoeding jegens RNL Trading , uit welke hoofde dan ook, daarin mede maar niet enkel inbegrepen aanspraken van derden uit hoofde van productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. BW, of anderszins. De wederpartij vrijwaart RNL Trading tevens voor alle kosten die RNL Trading maakt voor juridische bijstand in dit verband.

Levertijd
Artikel 12
12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door RNL Trading
opgegeven levertijden niet te beschouwen als fatale termijnen als bedoeld in artikel
6:83 sub a BW.
12.2 RNL Trading is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de wederpartij
wegens overtreding van een fatale levertijd.

Betalingsvoorwaarden, buitengerechtelijke incassokosten, recht van retentie
en reclame

Artikel 13
13.1 Het is de wederpartij niet toegestaan om op het overeengekomen bedrag
een korting toe te passen of het overeengekomen bedrag te verrekenen met eventueel door RNL Trading aan de wederpartij te betalen bedragen.
13.2 Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen. Na overschrijding van de betalingstermijn is
de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
Voor via internet gesloten overeenkomsten kan RNL Trading een kortere
fatale betalingstermijn bedingen.
13.3 Indien de wederpartij in verzuim is met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen,
dan is hij jegens RNL Trading wettelijke handelstransactierente als bedoeld
in artikel 6:119a BW verschuldigd over het factuurbedrag vanaf datum in verzuim
alsmede de volledige door RNL Trading gemaakte buitengerechtelijke incassokosten
welke worden gesteld op 15 % van de hoofdsom met een minimum van
€ 250,-.
13.4 De wederpartij is jegens RNL Trading (ook) sowieso in verzuim
indien:

 • de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard danwel om het faillissement van de wederpartij is verzocht;
 • aan de wederpartij surséance van betaling wordt verleend danwel de wederpartij
  om surséance van betaling verzoekt;
 • op door RNL Trading geleverde of te leveren zaken beslag wordt gelegd;
  13.5 Indien de wederpartij betalingen aan RNL Trading verricht op de openstaande
  facturen, komen de betalingen eerst in mindering op de buitengerechtelijke
  incassokosten, vervolgens op de wettelijke handelstransactierente en vervolgens op het openstaande factuurbedrag. Indien er meerdere facturen onbetaald zijn gebleven, worden betalingen ter keuze van RNL Trading toegerekend aan de openstaande facturen.
  13.6 RNL Trading is gerechtigd een recht van retentie uit te oefenen op de
  zaken van de wederpartij welke RNL Trading onder zich houdt. Dit recht van
  retentie strekt zich mede uit tot de wettelijke handelstransactierente en de volledige buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de verbeurde boetes als bedoeld in artikel 14 lid 2.
  13.7 RNL Trading is gerechtigd een recht van reclame uit te oefenen op de
  zaken welke aan de wederpartij zijn afgeleverd. Door uitoefening van het recht van
  reclame wordt de overeenkomst ontbonden en eindigt het recht van de wederpartij.

Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
Artikel 14
14.1 Alle door RNL Trading geleverde zaken blijven eigendom van RNL Trading totdat de wederpartij alle openstaande facturen alsmede wettelijke handelstransactierente,
de volledige buitengerechtelijke incassokosten en verbeurde
boetes aan RNL Trading heeft betaald. Het eigendomsvoorbehoud van RNL Trading
strekt zich derhalve ook uit op wel betaalde zaken, indien overige facturen
alsmede wettelijke handelstransactierente, de volledige buitengerechtelijke incassokosten en verbeurde boetes onbetaald blijven.
14.2 In het geval de wederpartij zijn verplichtingen jegens RNL Trading niet
nakomt, danwel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen,
is RNL Trading gerechtigd de geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud
rust bij de wederpartij of bij derden die de zaken voor de wederpartij onder zich
houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij dient RNL Trading
hiertoe de volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de wederpartij
jegens RNL Trading een boete verbeurt van 1% van het totale bedrag aan openstaande facturen voor iedere dag dat de wederpartij jegens RNL Trading in gebreke blijft de zaken af te geven.
14.3 De wederpartij is verplicht aan afnemers van de wederpartij mede te delen
dat op de geleverde zaken ten behoeve van RNL Trading een verruimd eigendomsvoorbehoud rust. De wederpartij is tevens verplicht met de afnemers van de wederpartij overeen te komen dat de afnemers het verruimde eigendomsvoorbehoud van RNL Trading zullen respecteren.
14.4 Tot zekerheid van de betaling van al hetgeen RNL Trading van de wederpartij
te vorderen heeft, vestigt de wederpartij ten behoeve van RNL Trading,
voorzover nodig bij voorbaat, een stil pandrecht op alle door RNL Trading geleverde
zaken.

Bevoegde rechter
Artikel 15
15.1 Alle geschillen, ook daaronder begrepen die welke slechts door één der
partijen als zodanig worden beschouwd, welke naar aanleiding van offertes, overeenkomsten of leveringen tussen RNL Trading en de wederpartij mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van RNL Trading.
15.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is RNL Trading bevoegd
om de in lid 1 van dit artikel genoemde geschillen voor te leggen aan de naar
normale regels van competentie bevoegde rechter.

Rechtskeuze, toepasselijk recht
Artikel 16
16.1 Op elke overeenkomst tussen RNL Trading en de wederpartij is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag
is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, uitgesloten.